TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa WOJSKOWA, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec - klasa WOJSKOWA, technik hotelarstwa - innowacja pedagogiczna PODRÓŻUJĄC ODKRYWAMY ŚWIAT, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich - innowacja pedagogiczna KOSMETYKA I PIELĘGNACJA URODY; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

Kierunki kształcenia
Spacerkiem po szkole - galeria
ZAPRASZAMY DO BURSY PRZY ZSZ NR 1

Rekrutacja

W roku szkolnym 2012/2013 w Technikum nr 1 proponujemy naukę w następujących zawodach:
technik ekonomista
technik handlowiec
technik hotelarstwa
technik żywienia i gospodarstwa domowego
technik organizacji usług gastronomicznych
technik kelner
technik agrobiznesu
oraz nowe zawody w roku szkolnym 2010/2011
technik organizacji reklamy
technik usług fryzjerskich
Terminy i zasady rekrutacji do klas pierwszych Technikum nr 1

W terminie od 4 maja do 18 czerwca 2010 roku należy złożyć następujące dokumenty:
 podanie (można wydrukować z naszej strony – Dokumenty do ściągnięcia)
 trzy fotografie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem
 orzeczenie lekarskie

Do 28 czerwca 2010 do godz. 15.00 należy złożyć poświadczone przez dyrektora gimnazjum następujące dokumenty:
 kopię świadectwa ukończenia szkoły
 kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminów gimnazjalnych

1 lipca 2010 r. godzina 12.00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do Technikum nr 1.

Do 5 lipca 2010 r. do godz. 15.00 – kandydaci umieszczeni na listach są zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w naszej szkole doręczając oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.

6 lipca 2010 r. godzina 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do Technikum nr 1 na podstawie oryginałów świadectw i oryginałów zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klas pierwszych wynosi 200.
 100 punktów – egzamin gimnazjalny
 76 punktów – świadectwo
 24 punktów – konkursy, olimpiady, działalność w formie wolontariatu.
W naszej szkole brane są pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:
język polski, matematyka, język obcy,
geografia
(dla zawodu technik ekonomista, technik handlowiec, technik organizacji reklamy i technik hotelarstwa)
biologia (dla zawodu technik żywienia, kelner, technik organizacji usług gastronomicznych)
chemia (dla zawodu technik usług fryzjerskich)
Punkty za świadectwo obliczane są według następujących zasad:
 celujący 19 punktów
 bardzo dobry 15 punktów
 dobry 10 punktów
 dostateczny 5 punkty
 dopuszczający 2 punkty

Inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum
 świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 5 punktów
potwierdzone osiągnięcia co najmniej na szczeblu wojewódzkim w konkursach wiedzy organizowanych
przez Kuratora Oświaty

 finaliści jednego konkursu przedmiotowego 4 punkty
 finaliści dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych 7 punktów
 zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach tematycznych co najmniej na szczeblu wojewódzkim 4 punkty
potwierdzone osiągnięcia sportowe lub artystyczne
 na szczeblu powiatowym 2 punkty
 co najmniej na szczeblu wojewódzkim 3 punkty
osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu rozumiany jako systematyczna, dobrowolna (co najmniej półroczna), udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo, bez wynagrodzenia 2 punkty.

Laureaci ostatniego, wojewódzkiego etapu wszystkich organizowanych konkursów przedmiotowych,
których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu (bloku przedmiotowego) zwolnieni są z postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego.

Informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły, tel. 041-274-52-74