TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa WOJSKOWA, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec - klasa WOJSKOWA, technik hotelarstwa - innowacja pedagogiczna PODRÓŻUJĄC ODKRYWAMY ŚWIAT, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich - innowacja pedagogiczna KOSMETYKA I PIELĘGNACJA URODY; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

Kierunki kształcenia
Spacerkiem po szkole - galeria
ZAPRASZAMY DO BURSY PRZY ZSZ NR 1

technik dentystyczny

Absolwenci mogą pracować w pracowniach protetycznych i prywatnych laboratoriach dentystycznych. Zakres czynności obejmuje odtworzenie warunków żucia, kosmetyki i funkcji. Protetyk wykonuje wszelkie uzupełnienia protetyczne począwszy od protez całkowitych, częściowych, koron i mostów po aparaty ortodontyczne.

Słuchacze zgłębiają nowe techniki pracy, wykonując między innymi prace z akrylu, kompozytu, ceramiki czy metalu. Nauka na kierunku techniki dentystycznej trwa 5 semestrów (2,5 roku). Zajęcie odbywają się w systemie stacjonarnym pięciodniowym. W programie nauczania znajdują się przedmioty teoretyczne, ćwiczenia laboratoryjne i szkolenia praktyczne w formie zajęć praktycznych realizowanych w pracowniach szkolnych oraz praktyk zawodowych odbywanych w laboratoriach protetycznych.

Jedyny państwowy tego rodzaju wydział w województwie świętokrzyskim i jeden z nielicznych w Polsce.

Po ukończeniu szkoły oraz zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwent:
uzyskuje tytuł technika dentystycznego - zdobywa prestiżowy zawód medyczny,
może podjąć pracę w pracowniach protetycznych na terenie całego kraju lub zagranicą,
może założyć własną pracownię.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – dyplom oraz suplement do dyplomu w języku polskim i angielskim, co daje możliwość zatrudnienia na rynku europejskim.

Prezentacja kierunków nauczanych w ZSZ nr 1 w Starachowicach