TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa WOJSKOWA, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec - klasa WOJSKOWA, technik hotelarstwa - innowacja pedagogiczna PODRÓŻUJĄC ODKRYWAMY ŚWIAT, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich - innowacja pedagogiczna KOSMETYKA I PIELĘGNACJA URODY; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

Kierunki kształcenia
Spacerkiem po szkole - galeria
ZAPRASZAMY DO BURSY PRZY ZSZ NR 1

Projekt „Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ nr 1 na europejskim rynku pracy” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój

Trwają działania związane z realizacją projektu pt. „Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ nr 1 na europejskim rynku pracy” o numerze 2016-1-PL01-KA103-023946 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.
Projekt „Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ nr 1 na europejskim rynku pracy”, opracowany i realizowany przez nauczycieli ZSZ nr 1, skierowany jest do młodzieży klas ekonomicznych i gastronomiczno-hotelarskich. Całkowita kwota pozyskanych środków unijnych wynosi 103850,00 EUR (439867,06 PLN). W okresie wdrażania projektu tzn. od 1 listopada 2016 do 30 czerwca 2018 zorganizowane zostaną wyjazdy dwóch 20-osobowych grup na staże, które odbędą się w wybranych przedsiębiorstwach na terenie Włoch i Hiszpanii. Organizacje partnerskie Sistema Turismo we Włoszech i Esmovia w Hiszpanii zagwarantowały dostęp do różnorodnych, nowoczesnych, technicznie dobrze wyposażonych przedsiębiorstw hotelarskich, ekonomicznych i gastronomicznych aby zapewnić realizację celów projektu.

Obecnie trwa przygotowanie kulturowo - pedagogiczno – językowe 20 osobowej grupy uczennic i uczniów klas trzecich ZSZ nr 1 w zawodach technik ekonomista, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych zakwalifikowanych w procesie rekrutacji na praktyki do Włoch. Mobilność zaplanowana jest w okresie 23.04.2017 – 20.05.2017.
W ramach przygotowania kulturowego uczestnicy zapoznają się z kulturą, tradycją, zwyczajami kraju docelowego. Poznają zasady funkcjonowania przedsiębiorstw włoskich oraz region i miejscowość, w której będą odbywać staże (Rimini).
Celem przygotowania pedagogicznego z elementami psychologii jest zapoznanie i omówienie form zakresu i specyfiki bazy hotelarskiej, gastronomicznej i ekonomicznej w kraju przyjmującym, a także głębsze poznanie przez uczestników swojej osoby, wzmocnienie poczucia własnej wartości, nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie ze stresem i praca w grupie.
Ponadto młodzież zapozna się z ideą portfolio zawodowego, Europassu, paszportu językowego oraz uznawalności osiągnięć zawodowych w Europie (ECVET) a także działalnością Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji realizującej projekt ze środków PO WER.
W ramach przygotowania językowego uczestnicy rozwijają swoje kompetencje i umiejętności językowe w obszarze języka ogólnego oraz zawodowego, a także wypełniają dokumenty takie jak formularze aplikacyjne kraju przyjmującego, CV, list motywacyjny w języku angielskim, które są niezbędne w przypadku rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą w kraju i zagranicą.
Wyjeżdżający na staż uczennice i uczniowie otrzymują w ramach przygotowania kulturowo - językowo - pedagogicznego materiały w postaci przewodników, pakietów multimedialnych do nauki języka angielskiego, rozmówek oraz materiałów przygotowanych przez koordynatorów na potrzeby projektu przy współpracy z instytucjami przyjmującymi. Wykorzystywany jest również Internet oraz doświadczenia uczestników projektów mobilności realizowanych w ZSZ nr 1 w latach poprzednich.
Zajęcia prowadzone są przez koordynatorów projektu Ewę Góźdź, Marię Antonik, Hannę Jasek, Marię Bartos oraz nauczycielkę języka angielskiego Lidię Ludwig. Całość nadzoruje dyrektor szkoły Monika Wójcik.