TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa WOJSKOWA, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec - klasa WOJSKOWA, technik hotelarstwa - innowacja pedagogiczna PODRÓŻUJĄC ODKRYWAMY ŚWIAT, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich - innowacja pedagogiczna KOSMETYKA I PIELĘGNACJA URODY; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

Kierunki kształcenia
Spacerkiem po szkole - galeria
ZAPRASZAMY DO BURSY PRZY ZSZ NR 1

Historia szkoły

Szkoła istnieje od 1961 roku, kiedy to Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach powołało do życia Technikum Ekonomiczne.
Jednak historia szkolnictwa ekonomicznego bierze swój początek w 1945 roku, kiedy to Stanisław Charczuk, zorganizował w naszym mieście pierwszy kurs handlowy. Kursy miały charakter tymczasowy i przygotowywały młodzież w przyspieszonym terminie do ukończenia gimnazjum handlowego. 26 maja 1945 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach powołało Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie oraz Kursy Handlowe. 31 lipca 1945 roku Miejska Rada Narodowa Starachowic-Wierzbnika nadało organizującej się szkole nazwę Miejskie Gimnazjum Handlowe oraz Kursy Handlowe. W roku szkolnym 1946/1947 zorganizowano klasę Publicznej Dokształcającej Szkoły Zawodowej, która od marca 1947 roku otrzymała nazwę Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej – kształciła ona głównie kierowców. Jesienią 1949 roku szkoła została upaństwowiona i po reorganizacji szkolnictwa zawodowego dawne gimnazjum otrzymało nazwy: Państwowe Liceum Administracyjno-Handlowe I Stopnia i Państwowy Zakład Kształcenia Administracyjno-Gospodarczego II Stopnia. Od roku szkolnego 1950/1951 w ramach kolejnej reorganizacji placówka otrzymała nazwę Technikum Finansowe Ministerstwa Przemysłu Maszynowego w Starachowicach. W latach 955/1956 nastąpiła przerwa w kształceniu ekonomicznym.
Technikum Ekonomiczne narodziło się z inicjatywy Pana Stanisława Czajki w 1961 roku.
Pierwszymi nauczycielami w Technikum Ekonomicznym i Zasadniczej Szkole Handlowej, powstałej w roku szkolnym 1960/1961, byli: Zofia Białęcka seniorka, Ewa Sikora, Ewa Łącka, Krystyna Makuła, Alicja Sińczak, Teresa Góźdź, Wacław Wus, Edwin Ossowski.
W 1965 roku w związku z reformą programu nauczania w szkolnictwie średnim pięcioletnie Technikum Ekonomiczne przemianowano na czteroletnie Liceum Ekonomiczne.
Pierwszego września 1972 roku władze oświatowe przekazały do dyspozycji szkoły budynek Szkoły Podstawowej nr 4, który był najstarszym budynkiem szkolnym w mieście. Od 1975 roku szkoła zaczęła kształcić specjalistów dla budujących się zakładów mięsnych ; powołano Technikum Przemysłu Spożywczego oraz Zasadniczą Szkołę Zawodową Dokształcającą. Nową formę organizacyjną szkoła przyjęła w roku szkolnym 1976/1977 i otrzymała nazwę Zespół Szkół Zawodowych nr 1, w skład którego weszły:
• Liceum Ekonomiczne
• Technikum Przemysłu Spożywczego
• Policealna Studium Zawodowe Zaoczne
• Policealna Szkoła Zawodowa Dokształcająca
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zaoczna.
W roku szkolnym 1986/1987 obchodziliśmy 25.lecie naszej szkoły i 40.lecie szkolnictwa ekonomicznego w Starachowicach. Stało się okazją do przyjęcia przez szkołę imienia majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Od tego roku nawiązaliśmy kontakty z Hubalczykami, których często gościliśmy w murach naszej szkoły.
Od 1 września 1990 roku, dzięki staraniom dyrektora szkoły Edwarda Żłobeckiego, w ZSZ nr 1 powstało III Liceum Ogólnokształcące, które w kwietniu 1993 roku stało się samodzielną placówką oświatową.
W roku 2002/2003 szkoła przeprowadziła się do budynku przy ulicy Radomskiej, opuszczonego przez IV Liceum Ogólnokształcące.
Obecnie w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 wchodzą:
• Technikum nr 1
• Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
• Policealna Szkoła Zawodowa
• Policealna Szkoła Medyczna.