TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa WOJSKOWA, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec - klasa WOJSKOWA, technik hotelarstwa - innowacja pedagogiczna PODRÓŻUJĄC ODKRYWAMY ŚWIAT, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich - innowacja pedagogiczna KOSMETYKA I PIELĘGNACJA URODY; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

Kierunki kształcenia
Spacerkiem po szkole - galeria
ZAPRASZAMY DO BURSY PRZY ZSZ NR 1

Rekrutacja do Policealnej Szkoły Zawodowej

Oferta PSZ w roku szkolnym 2017/2018

 zawód: technik administracji - nauka trwa 2 lata, opis zawodu - http://www.zsz1star.pl/node/1551
 zawód: technik usług kosmetycznych – nauka trwa 2 lata, opis zawodu - http://zsz1star.pl/node/234

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2017/2018:

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
Rodzaj czynności
od 1 do 28 czerwca 2017 17-20 lipca 2017 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
do 3 lipca 2017 do 25 lipca 2017 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynnośći, o których mowa w art.20t ust.7 ustawy.
7 lipca 2017 do 31 lipca 2017 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
od 10 do 12 lipca 2017 do 3 sierpnia 2017 Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz
z wnioskiem o przyjęcie do szkoły policealnej.
14 lipca 2017 4 sierpnia 2017 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.
do 24 lipca 2017 do końca sierpnia sierpnia 2017 Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność składania dokumentów przez kandydatów.

Kandydaci do szkoły składają następujące dokumenty:
- wniosek o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły)
- świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
- 3 fotografie
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w wybranym zawodzie.

Nauka odbywa się w systemie zaocznym (nie jest wymagana matura).
Kształcenie w naszej placówce jest bezpłatne i uprawnia do kontynuacji otrzymywanych świadczeń z ZUS (renta, alimenty).

Prezentacja kierunków nauczanych w ZSZ nr 1 w Starachowicach

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły - tel. 41 274 52 74.

ZałącznikWielkość
podanie_PSZ.pdf198.52 KB