TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa WOJSKOWA, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec - klasa WOJSKOWA, technik hotelarstwa - innowacja pedagogiczna PODRÓŻUJĄC ODKRYWAMY ŚWIAT, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich - innowacja pedagogiczna KOSMETYKA I PIELĘGNACJA URODY; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

Kierunki kształcenia
Spacerkiem po szkole - galeria
ZAPRASZAMY DO BURSY PRZY ZSZ NR 1

Rekrutacja do Technikum nr 1

Zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych Technikum nr 1


Rekrutacja 2017/2018

Wiadomości dla gimnazjalistów

Rekrutacja prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu, który zostanie udostępniony kandydatom.
Zapraszamy na stronę:  https://swietokrzyskie.edu.com.pl - znajdziesz tam informacje o kolejnych etapach przebiegu rekrutacji.


W roku szkolnym 2017/2018 zostaną utworzone cztery klasy pierwsze.

Gimnazjalisto!
Zapraszamy Cię do naszej szkoły!


Wymagane dokumenty w roku szkolnym 2017/2018:
1. Kwestionariusz pobrany ze strony https://swietokrzyskie.edu.com.pl wypełniony, wydrukowany i podpisany przez ucznia oraz jednego z rodziców
2. Świadectwo ukończenia gimnazjum
3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
4. Trzy fotografie
5. Karta zdrowia ucznia (dostarczona z oryginałem świadectwa)
6. Inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia (udział w konkursach, osiągnięcia sportowe, inne)
8. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2017/2018:

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły, tel. 41 274 52 74.

Lp
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 15 maja do 21 czerwca 2017r. do 12-14 lipca 2017r.
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 23 czerwca do 27 czerwca 2017r.(zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego OKE wyd. 23.06.2017r.)
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 uso. 27-29 czerwca 2017 r. do 19 lipca 2017r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. do 3 lipca 2017 r. 27 lipca 2017r.
5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły. do 5 lipca 2017 r. 27 lipca 2017r.
6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. do 11 lipca 2017 r. do 31 lipca 2017r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 12 lipca 2017 r. 1 sierpnia 2017r.