TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa WOJSKOWA, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec - klasa WOJSKOWA, technik hotelarstwa - innowacja pedagogiczna PODRÓŻUJĄC ODKRYWAMY ŚWIAT, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich - innowacja pedagogiczna KOSMETYKA I PIELĘGNACJA URODY; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

Kierunki kształcenia
Spacerkiem po szkole - galeria
ZAPRASZAMY DO BURSY PRZY ZSZ NR 1

Innowacje pedagogiczne - klasy mundurowe

Bezpieczeństwo Narodowe to innowacja kształcąca ogólną wiedzę i podstawowe umiejętności z zakresu bezpieczeństwa osobistego, w tym obchodzenia się z bronią oraz elementy samoobrony i techniki interwencyjne, a także z zakresu zabezpieczenia mienia i środowiska w sytuacji zagrożeń. Absolwent tej innowacji może znaleźć zatrudnienie w strukturach administracji publicznej, zespołach reagowania kryzysowego, służbach mundurowych oraz w firmach ochrony mienia i osób. Innowacja programowa przygotowuje młodzież do nowych kierunków studiów oraz zmieniającego się rynku pracy.

Do klasy z innowacją podstawy służby policyjnej zapraszamy uczniów chcących poszerzyć umiejętności i wiedzę z zakresu problematyki służby policyjnej, podstawowego szkolenia policyjnego oraz technik samoobrony. Działania kierowane są do uczniów, którzy będą chcieli związać swoją przyszłość zawodową z służbami mundurowymi, tj. policja, straż miejska lub agencja ochrony. Program innowacji przewiduje organizację zajęć w oparciu o cykl szkoleń dla przyszłych kandydatów do służb mundurowych, a także dla pracowników cywilnych tych służb.

Do klasy wojskowej zapraszamy młodzież, która swoją przyszłość pragnie związać z pracą w służbach mundurowych, np.: w wojsku, policji, straży pożarnej, straży granicznej, straży miejskiej oraz firmach ochroniarskich. Młodzież ma możliwość wyjazdów edukacyjnych do jednostek wojskowych, policji, straży, na strzelnicę.
Innowacja „klasa wojskowa” zawiera elementy przygotowujące do samoobrony przed skutkami zagrożeń w czasie pokoju i w czasie wojny. W trakcie nauki uczniowie realizują podstawy wiedzy o wojskowości, zapoznają się z tradycjami, ceremoniałem i obrzędowością służb mundurowych, odbywają się zajęcia ze sztuk walki, podstaw musztry, przemarsz ubezpieczony, okopywanie, maskowanie, szkolenie strzeleckie oraz inne elementy wojskowego rzemiosła. W realizację innowacji wpisane jest również kształtowanie postaw patriotycznych i aktywności obywatelskiej.
Program kształtuje umiejętności niezbędne na uczelniach wojskowych, mundurowych oraz cywilnych o kierunkach technicznych.

AutorZY: S.P., R.R.