TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa WOJSKOWA, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec - klasa WOJSKOWA, technik hotelarstwa - innowacja pedagogiczna PODRÓŻUJĄC ODKRYWAMY ŚWIAT, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich - innowacja pedagogiczna KOSMETYKA I PIELĘGNACJA URODY; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

Kierunki kształcenia
Spacerkiem po szkole - galeria
ZAPRASZAMY DO BURSY PRZY ZSZ NR 1

technik usług fryzjerskich

Technik usług fryzjerskich z innowacją pedagogiczną "Kosmetyka i pielęgnacja urody"

*Innowacja pedagogiczna -"Kosmetyka i pielęgnacja urody"

Uczniowie technikum o kierunku technik usług fryzjerskich poza ogólnie realizowanym programem nauczania będą mogli poszerzać obszar swojej wiedzy o nowe treści.

Obecnie fryzjer to nie tylko architekt i wykonawca fryzury, ale również kreator wizerunku i wizażysta. Potencjalni klienci w salonach szukają nie tylko fryzjera, ale również doradcy z zakresu wizażu.

Wdrożenie innowacji kosmetycznej ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych uczniów kształconych w zawodzie technik usług fryzjerskich oraz przygotowanie młodzieży do kontynuowania nauki w szkołach policealnych, na kwalifikowanych kursach zawodowych lub na uczelniach wyższych oferujących kształcenie w zakresie nauk kosmetycznych.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów
• wykonywania zabiegów chemicznych włosów
• wykonywania strzyżenia włosów
• wykonywania stylizacji fryzur
• wykonywania projektów fryzur

Kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich
Kwalifikacja 1. - A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
Kwalifikacja 2. - A.23 Projektowanie fryzur

Przedmioty zawodowe w czteroletnim cyklu kształcenia:

Technologia fryzjerstwa
Higiena
Zarządzanie salonem
Podstawy pedagogiki - psychologii
Język obcy zawodowy
Materiały fryzjerskie
Projektowanie fryzur
Stylizacja fryzur
Pracownia fryzjerska
Pracownia projektowania fryzur
Pracownia stylizacji fryzur
Praktyka zawodowa

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu technika usług fryzjerskich:
• zainteresowanie zawodem, akceptowanie usługowego charakteru pracy
• pogodne usposobienie i łatwość nawiązywania kontaktów
• spostrzegawczość, dobra pamięć słuchowa i wzrokowa
• uprzejmość i życzliwość raz uśmiech dla gości
• zdolność zrozumienia innych
• powściągliwość, cierpliwość, wyrozumiałość
• sumienność i uczciwość zawodowa
• kreatywność i sprawność w działaniu
• gotowość do samokształcenia (podnoszenia kwalifikacji zawodowych)

Posiadanie umiejętności technika usług fryzjerskich:
• koncentracji , podzielności uwagi
• logicznego myślenia i zwięzłego formułowania wniosków
• podejmowania decyzji
• zażegnywania konfliktów
• pracy w zespole
• radzenia sobie ze stresem
• komunikowania się z ludźmi
• zachowywania właściwego dystansu i postawy służbowej
• poszanowanie dobrych obyczajów
• wysoko rozwinięte poczucie obowiązku, odpowiedzialności i godności osobistej
• dokładność i rzetelność, systematyczność i szybkie tempo pracy
• zdyscyplinowanie, dokładność i zamiłowanie do porządku
• chęć niesienia pomocy, stała gotowość świadczenia usług
• poszanowanie mienia społecznego i powierzanego przez gości
• zdolności innowacyjne i adaptacyjne
• asertywność ( umiejętność wyrażania własnego zdania, opinii, przyjmowania krytyki, ocen i pochwał, umiejętność odmawiania w sposób nieuległy i nieraniący innych)

Po ukończeniu szkoły będziesz mógł z powodzeniem:
• organizować i wyposażać zakład fryzjerski
• dobierać, obsługiwać i konserwować urządzenia i narzędzia fryzjerskie
• dobierać zabiegi pielęgnacyjne do rodzaju włosów i skóry, wykonywać w pełnym zakresie usługi fryzjerskie
• kontrolować przebieg zabiegów fryzjerskich, stosować nowoczesne techniki fryzjerskie zgodnie z modą, dobierać fryzury zgodnie z zasadami antropometrii
• stosować zasady kolorystyki w procesach stylizacji
• dobierać peruki, treski, dopinki, tupety, udzielać porad w zakresie zapobiegania chorobom skóry głowy i włosów
• wykorzystywać techniki komputerowe w pracy zawodowej, wykorzystywać wiedzę z zakresu najnowszych osiągnięć fryzjerstwa oraz światowych tendencji w stylizacji fryzur, prowadzić działalność promocyjną i marketingową
• posługiwać się językiem obcym w zakresie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych, przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
• zapobiegać zagrożeniom w pracy, organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, stosować procedury udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia, rozpoznawać potrzeby i oczekiwania klienta, pokonywać bariery w procesie komunikowania,
• postępować zgodnie z przyjętymi systemami wartości etycznych, stosować przepisy ochrony konsumenta, stosować normy jakościowe świadczenia usług
• oceniać jakość usług, przygotowywać pisma i dokumenty urzędowe, archiwizować dokumenty urzędowe

Prezentacja kierunków nauczanych w ZSZ nr 1 w Starachowicach