TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa WOJSKOWA, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec - klasa WOJSKOWA, technik hotelarstwa - innowacja pedagogiczna PODRÓŻUJĄC ODKRYWAMY ŚWIAT, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich - innowacja pedagogiczna KOSMETYKA I PIELĘGNACJA URODY; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

Kierunki kształcenia
Spacerkiem po szkole - galeria
ZAPRASZAMY DO BURSY PRZY ZSZ NR 1

technik architektury krajobrazu

Technik architektury krajobrazu

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• opracowywania projektów obiektów terenów zieleni
• urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień
• urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu
• prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami)

Kwalifikacje w zawodzie technik architektury krajobrazu
Kwalifikacja 1. – R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
Kwalifikacja 1. – R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Przedmioty zawodowe w czteroletnim cyklu kształcenia:

Podstawy architektury krajobrazu
Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu
Obiekty małej architektury krajobrazu
Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu
Język obcy w architekturze krajobrazu
Przepisy ruchu drogowego kategorii T
Projekty obiektów architektury krajobrazu
Prace w obiektach architektury krajobrazu

Wymagania psychofizyczne wskazane w zawodzie technik architektury krajobrazu:
• systematyczność i dokładność
• zainteresowanie przyrodą i ochroną środowiska
• uzdolnienia plastyczne
• ogólna sprawność ruchowa
• rozróżnianie barw
• wyobraźnia przestrzenna

Technik architektury krajobrazu może podejmować pracę:
• w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu
• w przedsiębiorstwach nadzorujących tereny zieleni: ogrody, parki, skwery,
• w instytucjach, w których znajdują się tereny zieleni – zakłady przemysłowe, szpitale, osiedla mieszkaniowe,
• w biurach projektujących tereny zieleni,
• w przedsiębiorstwach zakładających i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu (np. gminnych wydziałach architektury na stanowisku asystenta projektanta)
• może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą

Prezentacja kierunków nauczanych w ZSZ nr 1 w Starachowicach