TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa WOJSKOWA, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec - klasa WOJSKOWA, technik hotelarstwa - innowacja pedagogiczna PODRÓŻUJĄC ODKRYWAMY ŚWIAT, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich - innowacja pedagogiczna KOSMETYKA I PIELĘGNACJA URODY; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

Kierunki kształcenia
Spacerkiem po szkole - galeria
ZAPRASZAMY DO BURSY PRZY ZSZ NR 1

technik geodeta

Technik geodeta

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu
• sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych
• wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów
• wykonywania rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości
• zakładania i aktualizacji bazy danych katastru nieruchomości
• wprowadzenia danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizacji

Kwalifikacje w zawodzie technik geodeta
Kwalifikacja 1. - B.34 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów
Kwalifikacja 2. - B.35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
Kwalifikacja 3. – B.36 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

Przedmioty zawodowe w czteroletnim cyklu kształcenia:

Geodezja ogólna
Geodezja inżynieryjna
Kataster i gospodarka nieruchomościami
Prawo w geodezji
Działalność gospodarcza w geodezji
Język obcy w geodezji
Terenowe ćwiczenia geodezyjne
Prace obliczeniowe i kartograficzne
Geomatyka
Rysunek geodezyjny
Dokumentacja katastralna

Predyspozycje do zawodu technika geodety:
• odpowiedzialność
• systematyczność i dokładność
• zrównoważenie emocjonalne
• koncentracja i podzielność uwagi
• wyobraźnia przestrzenna
• zainteresowania techniczne i przyrodnicze
• orientacja w terenie
• odporność na zmienne warunki pracy
• dobry stan zdrowia

Miejsce pracy technika geodety:
• przedsiębiorstwo geodezyjne
• firma kartograficzna
• fotogrametria
• firmy drogowe i ogólnobudowlane
• organy administracji państwowej i samorządowej
• może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług geodezyjnych

Prezentacja kierunków nauczanych w ZSZ nr 1 w Starachowicach