TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa WOJSKOWA, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec - klasa WOJSKOWA, technik hotelarstwa - innowacja pedagogiczna PODRÓŻUJĄC ODKRYWAMY ŚWIAT, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich - innowacja pedagogiczna KOSMETYKA I PIELĘGNACJA URODY; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

Kierunki kształcenia
Spacerkiem po szkole - galeria
ZAPRASZAMY DO BURSY PRZY ZSZ NR 1

technik ekonomista

Technik ekonomista - klasa WOJSKOWA

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• planowania i prowadzenia działalności gospodarczej
• obliczania podatków
• prowadzenia spraw kadrowo-płacowych
• prowadzenia rachunkowości
• wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista
Kwalifikacja 1. - A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
Kwalifikacja 2. - A.36 Prowadzenie rachunkowości

Do klasy z innowacją podstawy służby policyjnej zapraszamy uczniów chcących poszerzyć umiejętności i wiedzę z zakresu problematyki służby policyjnej, podstawowego szkolenia policyjnego oraz technik samoobrony. Działania kierowane są do uczniów, którzy będą chcieli związać swoją przyszłość zawodową z służbami mundurowymi, tj. policja, straż miejska lub agencja ochrony. Program innowacji przewiduje organizację zajęć w oparciu o cykl szkoleń dla przyszłych kandydatów do służb mundurowych, a także dla pracowników cywilnych tych służb.

Przedmioty zawodowe w czteroletnim cyklu kształcenia:

Podstawy ekonomii
Elementy prawa
Organizacja działalności gospodarczej
Rachunkowość
Język obcy zawodowy
Sprawozdawczość i analiza finansowa
Pracownia ekonomiczna
Pracownia techniki biurowej
Pracownia statystyki
Pracownia rachunkowości
Praktyka zawodowa

Zawód ekonomisty należy do grupy zawodów, w których bardzo ważne są relacje między ludźmi, logiczne myślenie. Dlatego dla przyszłego ekonomisty istotne są takie cechy osobiste, jak:
• spostrzegawczość
• zdolność koncentracji uwagi
• dobra pamięć - szczególnie do cyfr
• uzdolnienia rachunkowe
• rozumowanie logiczne
• wyobraźnia i myślenie twórcze niezależność samodzielność w realizacji zadań
• inicjatywność, dokładność, ciekawość
• gotowość ciągłego specjalistycznego dokształcania się

Umiejętności technika ekonomisty:
• umiejętność planowania i prowadzenia firmy
• obliczania podatków
• prowadzenia spraw kadrowo-płacowych
• prowadzenia rachunkowości
• wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności firm
• umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
• zdolność przekonywania, nawiązywania kontaktów z ludźmi
• zdolność do systematycznej i planowanej pracy
• umiejętności kierownicze
• umiejętność w dziedzinie przetwarzania danych
• umiejętność myślenia w kategoriach handlowych
• umiejętność prowadzenia negocjacji

Zawody związane z kierunkiem technika ekonomisty:
• ekonomista
• księgowy
• bankowiec
• doradca finansowy
• doradca inwestycyjny
• agent ubezpieczeniowy
• asystent menedżera
• menedżer
• urzędnik podatkowy
• urzędnik ubezpieczeń społecznych
• sekretarz, sekretarka
• agent celny
• spedytor
• pośrednik pracy

Prezentacja kierunków nauczanych w ZSZ nr 1 w Starachowicach