TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa WOJSKOWA, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec - klasa WOJSKOWA, technik hotelarstwa - innowacja pedagogiczna PODRÓŻUJĄC ODKRYWAMY ŚWIAT, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich - innowacja pedagogiczna KOSMETYKA I PIELĘGNACJA URODY; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

Kierunki kształcenia
Spacerkiem po szkole - galeria
ZAPRASZAMY DO BURSY PRZY ZSZ NR 1

Kierunki kształcenia w Technikum nr 1

Technikum nr 1
w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
ul. Radomska 72, 27-200 Starachowice
tel./fax 41 274 52 74
e-mail: zsz1stce@pro.onet.pl

Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach
kształci w zawodach:

 TECHNIK EKONOMISTA
 TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH-innowacja pedagogiczna "DIETETYKA" NOWOŚĆ!
 TECHNIK GEODETA
 TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
 TECHNIK HANDLOWIEC
 TECHNIK HOTELARSTWA
 TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
 TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH - innowacja pedagogiczna: "Kosmetyka i pielęgnacja urody" NOWOŚĆ!
 TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI NOWOŚĆ!
Prezentacja kierunków kształcenia w ZSZ nr 1 w Starachowicach

Technik ekonomista

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• planowania i prowadzenia działalności gospodarczej
• obliczania podatków
• prowadzenia spraw kadrowo-płacowych
• prowadzenia rachunkowości
• wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista
Kwalifikacja 1. - A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
Kwalifikacja 2. - A.36 Prowadzenie rachunkowości

Przedmioty zawodowe w czteroletnim cyklu kształcenia:

Podstawy ekonomii
Elementy prawa
Organizacja działalności gospodarczej
Rachunkowość
Język obcy zawodowy
Sprawozdawczość i analiza finansowa
Pracownia ekonomiczna
Pracownia techniki biurowej
Pracownia statystyki
Pracownia rachunkowości
Praktyka zawodowa

Zawód ekonomisty należy do grupy zawodów, w których bardzo ważne są relacje między ludźmi, logiczne myślenie. Dlatego dla przyszłego ekonomisty istotne są takie cechy osobiste, jak:
• spostrzegawczość
• zdolność koncentracji uwagi
• dobra pamięć - szczególnie do cyfr
• uzdolnienia rachunkowe
• rozumowanie logiczne
• wyobraźnia i myślenie twórcze niezależność samodzielność w realizacji zadań
• inicjatywność, dokładność, ciekawość
• gotowość ciągłego specjalistycznego dokształcania się


Umiejętności technika ekonomisty:
• umiejętność planowania i prowadzenia firmy
• obliczania podatków
• prowadzenia spraw kadrowo-płacowych
• prowadzenia rachunkowości
• wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności firm
• umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
• zdolność przekonywania, nawiązywania kontaktów z ludźmi
• zdolność do systematycznej i planowanej pracy
• umiejętności kierownicze
• umiejętność w dziedzinie przetwarzania danych
• umiejętność myślenia w kategoriach handlowych
• umiejętność prowadzenia negocjacji

Zawody związane z kierunkiem technika ekonomisty:
• ekonomista
• księgowy
• bankowiec
• doradca finansowy
• doradca inwestycyjny
• agent ubezpieczeniowy
• asystent menedżera
• menedżer
• urzędnik podatkowy
• urzędnik ubezpieczeń społecznych
• sekretarz, sekretarka
• agent celny
• spedytor
• pośrednik pracy

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

• oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania
• sporządzania i ekspedycji potraw i napojów
• planowania i oceny żywienia
• organizowania produkcji gastronomicznej
• planowania i realizacji usług gastronomicznych

Kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Kwalifikacja 1. - T.6 Sporządzanie potraw i napojów
Kwalifikacja 2. - T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Przedmioty zawodowe w czteroletnim cyklu kształcenia:

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
Działalność gospodarcza w gastronomii
Język obcy w gastronomii
Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
Zasady żywienia
Organizacja produkcji gastronomicznej
Usługi gastronomiczne
Pracownia gastronomiczna
Pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej
Pracownia obsługi klientów w gastronomii
Praktyka zawodowa

Predyspozycje do zawodu technika żywienia i usług gastronomicznych:
• pożądane w tym zawodzie cechy charakteru to: cierpliwość i dokładność
• bardzo ważne jest wyczucie proporcji, smaku a także poczucie elegancji w sztuce podawania i dekorowania potraw
• atutem są: wyobraźnia i zmysł estetyczny

Zawody związane z kierunkiem technika żywienia i usług gastronomicznych:
• organizator imprez
• manager gastronomii
• kierownik sali
• technolog żywienia
• kierownik produkcji
• kelner
• kucharz
• barman
• bufetowy

Miejsca pracy technika żywienia i usług gastronomicznych:
• restauracje, kawiarnie, bary, pizzerie, cukiernie, lodziarnie
• przedszkola, stołówki, internaty
• hotele, domy wczasowe, pensjonaty
• może być on również zatrudniony na promach i statkach
• własna firma

Technik geodeta

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

• zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu
• sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych
• wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów
• wykonywania rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości
• zakładania i aktualizacji bazy danych katastru nieruchomości
• wprowadzenia danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizacji

Kwalifikacje w zawodzie technik geodeta
Kwalifikacja 1. - B.34 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów

Kwalifikacja 2. - B.35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
Kwalifikacja 3. – B.36 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

Przedmioty zawodowe w czteroletnim cyklu kształcenia:

Geodezja ogólna
Geodezja inżynieryjna
Kataster i gospodarka nieruchomościami
Prawo w geodezji
Działalność gospodarcza w geodezji
Język obcy w geodezji
Terenowe ćwiczenia geodezyjne
Prace obliczeniowe i kartograficzne
Geomatyka
Rysunek geodezyjny
Dokumentacja katastralna

Predyspozycje do zawodu technika geodety:
• odpowiedzialność
• systematyczność i dokładność
• zrównoważenie emocjonalne
• koncentracja i podzielność uwagi
• wyobraźnia przestrzenna
• zainteresowania techniczne i przyrodnicze
• orientacja w terenie
• odporność na zmienne warunki pracy
• dobry stan zdrowia

Miejsce pracy technika geodety:
• przedsiębiorstwo geodezyjne
• firma kartograficzna
• fotogrametria
• firmy drogowe i ogólnobudowlane
• organy administracji państwowej i samorządowej
• może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług geodezyjnych

Technik architektury krajobrazu

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• opracowywania projektów obiektów terenów zieleni
• urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień
• urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu
• prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami)

Kwalifikacje w zawodzie technik architektury krajobrazu
Kwalifikacja 1. – R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
Kwalifikacja 1. – R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Przedmioty zawodowe w czteroletnim cyklu kształcenia:

Podstawy architektury krajobrazu
Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu
Obiekty małej architektury krajobrazu
Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu
Język obcy w architekturze krajobrazu
Przepisy ruchu drogowego kategorii T
Projekty obiektów architektury krajobrazu
Prace w obiektach architektury krajobrazu

Wymagania psychofizyczne wskazane w zawodzie technik architektury krajobrazu:
• systematyczność i dokładność
• zainteresowanie przyrodą i ochroną środowiska
• uzdolnienia plastyczne
• ogólna sprawność ruchowa
• rozróżnianie barw
• wyobraźnia przestrzenna

Technik architektury krajobrazu może podejmować pracę:
• w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu
• w przedsiębiorstwach nadzorujących tereny zieleni: ogrody, parki, skwery,
• w instytucjach, w których znajdują się tereny zieleni – zakłady przemysłowe, szpitale, osiedla mieszkaniowe,
• w biurach projektujących tereny zieleni,
• w przedsiębiorstwach zakładających i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu (np. gminnych wydziałach architektury na stanowisku asystenta projektanta)
• może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą

Technik handlowiec

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży
• wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży
• prowadzenia działań reklamowych i marketingowych
• organizowania i prowadzenia działalności handlowej
• zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa

Kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec
Kwalifikacja 1. - A. 18 Prowadzenie sprzedaży
Kwalifikacja 2. - A. 22 Prowadzenie działalności handlowej

Przedmioty zawodowe w czteroletnim cyklu kształcenia:

Podstawy ekonomii
Towar jako przedmiot handlu
Organizacja i techniki sprzedaży z obsługą klientów
Marketing w działalności handlowej
Przedsiębiorca w handlu
Język obcy w działalności handlowej
Pracownia technik sprzedaży
Pracownia ekonomiki i rachunkowości
Praktyka zawodowa

Zawód handlowca należy do zawodów typowo usługowych. Ważne zatem dla przyszłego handlowca są cechy:
• komunikatywność
• kupiecka uczciwość
• umiejętność pracy w zespole
• rzetelność, dokładność
• odpowiedzialność
• lojalność
• systematyczność w działaniu

Dzisiejszy handlowiec
- musi być otwarty na otaczający go świat oraz rozumieć zmieniającą się rzeczywistość gospodarczą;
- powinien wychodzić naprzeciw przyśpieszającemu światu, zdobywać wiedzę, umieć konkurować z innymi, być innowacyjnym w każdej dziedzinie związanej z handlem.

Zawody związane z tym kierunkiem:

• handlowiec
• merchandiser
• kasjer sklepowy
• menedżer produktu,
• przedstawiciel handlowy
• pracownik działu marketingu
• pracownik agencji reklamowej
• pracownik działu obsługi klienta
• sprzedawca usług finansowych

Technik hotelarstwa

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich
• rezerwowania usług hotelarskich
• wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji
• przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości
• przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
• przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe

Kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa

Kwalifikacja 1. - T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji
Kwalifikacja 2. - T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie


*Innowacja pedagogiczna-"Podróżując odkrywamy świat".
Uczniowie technikum o kierunku technik hotelarstwa będą wyposażeni w dodatkową wiedzę i umiejętności, które pozwolą im nie tylko obsłużyć klienta w miejscu zakwaterowania, ale również zaproponować atrakcyjne spędzenie czasu wolnego. Animacja czasu wolnego to dział współczesnej turystyki i hotelarstwa coraz bardziej popularny, dlatego absolwent hotelarstwa posiadający także umiejętności z zakresu organizacji programu animacyjnego (plastycznego, teatralnego, muzycznego, itp.) w ośrodkach hotelowych i turystycznych, będzie bardziej atrakcyjny na rynku pracy.

W ramach proponowanej innowacji, uczniowie zapoznają się z walorami przyrodniczymi, artystycznymi i historycznymi regionu, co pozwoli im zaproponować gościom hotelowym wycieczkę fakultatywną dostosowaną do wieku i zainteresowań. Na zajęciach z animacji prowadzonych metodą warsztatową poznają sposoby organizowania czasu wolnego w hotelach i ośrodkach turystycznych, które będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy.


Przedmioty zawodowe w czteroletnim cyklu kształcenia:

Podstawy hotelarstwa
Działalność recepcji
Organizacja pracy służby pięter
Obsługa konsumenta
Usługi dodatkowe w hotelu
Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego
Język obcy zawodowy
Pracownia hotelarstwa
Pracownia obsługi informatycznej w hotelarstwie
Praktyka zawodowa

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu technik hotelarstwa:
• bardzo dobry stan zdrowia
• zainteresowanie zawodem, akceptowanie usługowego charakteru pracy
• pełna sprawność fizyczna i psychiczna (odporność na stresy)
• dobra aparycja i wysoka kultura osobista
• łatwość komunikowania się z otoczeniem
• umiejętność pracy w zespole
• umiejętność podejmowania decyzji
• samodzielność, odpowiedzialność, operatywność
• zdolności innowacyjne i adaptacyjne
• opiekuńczość, życzliwość, uprzejmość
• uczciwość
• dyskrecja
• spostrzegawczość i podzielność uwagi

Typowymi miejscami pracy technika hotelarstwa są:
• obiekty bazy noclegowej takie jak: zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, gościńce, schroniska, kwatery prywatne i inne
• współczesna baza ruchoma: promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza
• organy administracji samorządowej, zajmujące się usługami hotelarskimi, a także branżowe organizacje i stowarzyszenia
• prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług noclegowych

Technik organizacji reklamy

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych
• organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej
• projektowania oraz wykonywania środków reklamowych

Kwalifikacje w zawodzie technik organizacji reklamy
Kwalifikacja 1. - A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych
Kwalifikacja 2. - A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Przedmioty zawodowe w czteroletnim cyklu kształcenia:

Podstawy ekonomii
Organizacja działalności gospodarczej
Marketing w reklamie
Organizacja reklamy
Public relations
Język obcy zawodowy
Pracownia techniki reklamy
Pracownia grafiki komputerowej
Pracownia technik poligrafii
Pracownia ekonomiczna
Praktyka zawodowa

Technika organizacji reklamy powinna charakteryzować:
• umiejętność przechodzenia z jednej czynności do innej i szybkie tempo pracy
• wyobraźnia twórcza
• wrażliwość estetyczna
• kreatywność i abstrakcyjność myślenia
• łatwość i jasność wypowiadania się w mowie i piśmie
• samodzielność
• cierpliwość
• zainteresowanie takimi dziedzinami jak: ekonomia, socjologia, psychologia
• umiejętności organizacyjne, marketingowe
• uzdolnienia plastyczne i językowe

Zawody związane z kierunkiem technika organizacji reklamy:
• specjalista do spraw reklamy - agent reklamowy
• projektant grafiki (art designer)
• projektant poligrafii
• specjalista do spraw marketingu i handlu
• specjalista do spraw public relations
• organizator usług sprzedaży internetowej
• telemarketer
• autor tekstów i sloganów (copywriter)

Miejsca pracy techników organizacji reklamy:
• agencje reklamowe na stanowisku agenta reklamowego
• agencje public relations
• działy marketingu firm
• biura ogłoszeń i działy promocji
• studia graficzne
• agencje d/s kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej
• własna firma

Technik usług fryzjerskich

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów
• wykonywania zabiegów chemicznych włosów
• wykonywania strzyżenia włosów
• wykonywania stylizacji fryzur
• wykonywania projektów fryzur

Kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich
Kwalifikacja 1. - A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
Kwalifikacja 2. - A.23 Projektowanie fryzur*Innowacja pedagogiczna-"Kosmetyka i pielęgnacja urody"

Uczniowie technikum o kierunku technik usług fryzjerskich poza ogólnie realizowanym programem nauczania będą mogli poszerzać obszar swojej wiedzy o nowe treści.

Obecnie fryzjer to nie tylko architekt i wykonawca fryzury, ale również kreator wizerunku i wizażysta. Potencjalni klienci w salonach szukają nie tylko fryzjera, ale również doradcy z zakresu wizażu.

Wdrożenie innowacji kosmetycznej ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych uczniów kształconych w zawodzie technik usług fryzjerskich oraz przygotowanie młodzieży do kontynuowania nauki w szkołach policealnych, na kwalifikowanych kursach zawodowych lub na uczelniach wyższych oferujących kształcenie w zakresie nauk kosmetycznych.

Przedmioty zawodowe w czteroletnim cyklu kształcenia:

Technologia fryzjerstwa
Higiena
Zarządzanie salonem
Podstawy pedagogiki - psychologii
Język obcy zawodowy
Materiały fryzjerskie
Projektowanie fryzur
Stylizacja fryzur
Pracownia fryzjerska
Pracownia projektowania fryzur
Pracownia stylizacji fryzur
Praktyka zawodowa

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu technika usług fryzjerskich:
• zainteresowanie zawodem, akceptowanie usługowego charakteru pracy
• pogodne usposobienie i łatwość nawiązywania kontaktów
• spostrzegawczość, dobra pamięć słuchowa i wzrokowa
• uprzejmość i życzliwość raz uśmiech dla gości
• zdolność zrozumienia innych
• powściągliwość, cierpliwość, wyrozumiałość
• sumienność i uczciwość zawodowa
• kreatywność i sprawność w działaniu
• gotowość do samokształcenia (podnoszenia kwalifikacji zawodowych)

Posiadanie umiejętności technika usług fryzjerskich:
• koncentracji , podzielności uwagi
• logicznego myślenia i zwięzłego formułowania wniosków
• podejmowania decyzji
• zażegnywania konfliktów
• pracy w zespole
• radzenia sobie ze stresem
• komunikowania się z ludźmi
• zachowywania właściwego dystansu i postawy służbowej
• poszanowanie dobrych obyczajów
• wysoko rozwinięte poczucie obowiązku, odpowiedzialności i godności osobistej
• dokładność i rzetelność, systematyczność i szybkie tempo pracy
• zdyscyplinowanie, dokładność i zamiłowanie do porządku
• chęć niesienia pomocy, stała gotowość świadczenia usług
• poszanowanie mienia społecznego i powierzanego przez gości
• zdolności innowacyjne i adaptacyjne
• asertywność ( umiejętność wyrażania własnego zdania, opinii, przyjmowania krytyki, ocen i pochwał, umiejętność odmawiania w sposób nieuległy i nieraniący innych)

Po ukończeniu szkoły będziesz mógł z powodzeniem:
• organizować i wyposażać zakład fryzjerski
• dobierać, obsługiwać i konserwować urządzenia i narzędzia fryzjerskie
• dobierać zabiegi pielęgnacyjne do rodzaju włosów i skóry, wykonywać w pełnym zakresie usługi fryzjerskie
• kontrolować przebieg zabiegów fryzjerskich, stosować nowoczesne techniki fryzjerskie zgodnie z modą, dobierać fryzury zgodnie z zasadami antropometrii
• stosować zasady kolorystyki w procesach stylizacji
• dobierać peruki, treski, dopinki, tupety, udzielać porad w zakresie zapobiegania chorobom skóry głowy i włosów
• wykorzystywać techniki komputerowe w pracy zawodowej, wykorzystywać wiedzę z zakresu najnowszych osiągnięć fryzjerstwa oraz światowych tendencji w stylizacji fryzur, prowadzić działalność promocyjną i marketingową
• posługiwać się językiem obcym w zakresie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych, przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
• zapobiegać zagrożeniom w pracy, organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, stosować procedury udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia, rozpoznawać potrzeby i oczekiwania klienta, pokonywać bariery w procesie komunikowania,
• postępować zgodnie z przyjętymi systemami wartości etycznych, stosować przepisy ochrony konsumenta, stosować normy jakościowe świadczenia usług
• oceniać jakość usług, przygotowywać pisma i dokumenty urzędowe, archiwizować dokumenty urzędowe

Technik technologii żywności

Technik technologii żywności wykonuje swoją pracę w zakładach przetwórstwa spożywczego. Nadzoruje przebieg produkcji na stanowiskach pracy od przyjęcia surowców do zakładu i ich odpowiedniego składowania, przez obróbkę wstępną, wytworzenie półproduktów, ich dalsze przetwarzanie, aż do uzyskania gotowych wyrobów, ich pakowanie i przekazanie do magazynu.
Do jego zadań należy również kontrola jakości surowców i produktów na każdym etapie procesu. Istotnym jego zadaniem jest organizowanie i nadzorowanie pracy, aby przebiegały zgodnie z obowiązującymi normami wykorzystania przez nich maszyn, surowców, energii, czasu pracy, przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych oraz systemów zapewnienia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Dokumentuje również zużycie surowców, dodatków, opakowań, ilości wyprodukowanych wyrobów i określa na tej podstawie normy zużycia materiałów i wydajności, zgodnie z obowiązującymi normami zakładowymi.
Technik technologii żywności bierze udział w opracowywaniu receptur, instrukcji technologicznych oraz norm zakładowych dla wyrobu, wdraża je do produkcji (próby technologiczne) oraz koryguje zaobserwowane wady i braki. Wykonuje także specjalistyczne analizy (fizyczne, chemiczne, mikrobiologiczne) surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w warunkach laboratoryjnych.
Zespół Szkół Zawodowych nr1 w Starachowicach, oferując kształcenie w zawodzie technik technologii żywności i uwzględniając potrzeby rynku pracy oraz wykorzystując możliwości organizacyjne i kadrowe, w kwalifikacji K1 wyznaczałby na początku etapu edukacyjnego jedną z czterech kwalifikacji:
- T.2. w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
- T.3. w zawodzie piekarz
- T.4. w zawodzie cukiernik
- T.5. w zawodzie wędliniarz,
stanowiącą podbudowę do kształcenia.

Absolwent w zawodzie technik technologii żywności znajdzie pracę zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami w zakładach przetwórstwa spożywczego, zakładach gastronomicznych, cukierniczych czy hurtowniach spożywczych.
Praca może odbywać się w nowoczesnych, wyposażonych w zautomatyzowane linie produkcyjne, zakładach spożywczych oraz w zakładach rzemieślniczych na różnych typowych stanowiskach np.:
- technologa, który opracowuje nowe receptury i wprowadza je do produkcji, zmienia i doskonali istniejące wyroby.
- kierownika średniego (zmiany, wydziału, linii) i niższego (mistrz, brygadzista) szczebla, który nadzoruje i kontroluje podległych pracowników, organizuje ich pracę, szkoli, odpowiada za jakość, terminowość i wydajność pracy. Przygotowuje rozliczenia zużycia surowców, opakowań, energii, maszyn itp.
- laboranta - bada organoleptycznie i za pomocą specjalistycznej aparatury surowce, półprodukty, dodatki, odpady na każdym etapie produkcji oraz każdą partię gotowego wyrobu.

Prezentacja kierunków kształcenia w ZSZ nr 1 w Starachowicach